Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. De MR op de Vullerschool bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Zij kunnen rechtstreeks invloed uitoefenen op het beleid van de school, vanuit het advies- of instemmingsrecht, afhankelijk van onderwerp. De directeur is geen lid van de MR, maar neemt wel deel aan het gedeelte van de vergadering waarin de mededelingen van de school aan de orde komen. 

Adviserende rol

 De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen, zoals: 
* verbetering van het onderwijs 
* het kiezen van leermethodes 
* personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie) 

GMR

De elf openbare scholen in Lochem vallen onder één bestuur. Daarom is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) met afvaardiging van elke school. Er is een oudergeleding en een personeelsgeleding van in totaal 10 personen; 5 ouders en 5 personeelsleden.

Wie zitten er in onze MR?

oudergeleding

                     
Bob van 't Klooster          Ava van Baaren

De oudergeleding heeft een vacature.

teamgeleding

                         
Sien te Grotenhuis      Marijke de Groot        Lidian Sneller   

   
 Femke Hof vervangt Lidian tijdens haar zwangerschapsverlof.


Vergaderingen

notulen juni 2018

2018-2019
25 september
agenda  notulen   verslag
30 oktober
uitgevallen wegens ziekte
27 november
agenda   notulen
29 januari
agenda    verslag  notulen
5 maart
agenda  notulen
16 april
agenda  notulen
28 mei
agenda  verslag 
25 juni
agenda

De vergaderingen van de MR zijn openbaar*. Alle ouders van de Vullerschool zijn van harte uitgenodigd om de vergaderingen bij te wonen.

*In uitzonderingsgevallen kunnen er redenen zijn om een onderdeel van de vergadering niet openbaar te laten zijn. In dat geval wordt dit van te voren kenbaar gemaakt.

Contact

Ouders die meer willen weten over de MR of een onderwerp willen bespreken, kunnen contact opnemen met een lid van de MR. Een email sturen is ook mogelijk naar mr@vullerschool.nl Ouders kunnen dit e-mailadres ook gebruiken om een onderwerp in te brengen voor een volgende MR-vergadering. 

Meer informatie

Activiteitenplan 2017-2018
Jaarverslag 2017-2018
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De MR voor ouders
De MR voor leerkrachten
Medezeggenschapsstatuut Stichting Poolster

 

 

 

Vullerschool op Facebook