Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. De MR op de Vullerschool bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Zij kunnen rechtstreeks invloed uitoefenen op het beleid van de school, vanuit het advies- of instemmingsrecht, afhankelijk van onderwerp. De directeur is geen lid van de MR, maar neemt wel deel aan het gedeelte van de vergadering waarin de mededelingen van de school aan de orde komen. 

Adviserende rol

 De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen, zoals: 
* verbetering van het onderwijs 
* het kiezen van leermethodes 
* personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie) 

GMR

De elf openbare scholen in Lochem vallen onder één bestuur. Daarom is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) met afvaardiging van elke school. Er is een oudergeleding en een personeelsgeleding van in totaal 10 personen; 5 ouders en 5 personeelsleden.

Wie zitten er in onze MR?

oudergeleding

                              
Sandra Kuster             Bob van 't Klooster    Hans Boerboom

teamgeleding
                         
Marieke Brouwer    Marijke de Groot           Lidian Sneller      

Vergaderingen

2017-2018
maandag 11 september 2017 
agenda      notulen
woensdag 11 oktober
agenda       verslag   notulen
donderdag 16 november 2017 
agenda      verslag    notulen
maandag 11 december 2017 
agenda
woensdag 17 januari 2018 vervalt ivm cursus MR
donderdag 8 februari 2018
agenda    notulen
maandag 19 maart 2018
agenda     verslag
dinsdag 17 april 2018
agenda
dinsdag 15 mei 2018
agenda    verslag
donderdag 21 juni 2018

De vergaderingen van de MR zijn openbaar*. Alle ouders van de Vullerschool zijn van harte uitgenodigd om de vergaderingen bij te wonen.

*In uitzonderingsgevallen kunnen er redenen zijn om een onderdeel van de vergadering niet openbaar te laten zijn. In dat geval wordt dit van te voren kenbaar gemaakt.

Contact

Ouders die meer willen weten over de MR of een onderwerp willen bespreken, kunnen contact opnemen met een lid van de MR. Een email sturen is ook mogelijk naar mr@vullerschool.nl Ouders kunnen dit e-mailadres ook gebruiken om een onderwerp in te brengen voor een volgende MR-vergadering. 

Meer informatie

Activiteitenplan 2017-2018
Jaarverslag 2016-2017
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De MR voor ouders
De MR voor leerkrachten
Medezeggenschapsstatuut Stichting Poolster

 

 

 

Vullerschool op Facebook